Strona Główna

Strona Główna


Szanowni Państwo,

W imieniu Prof. Artura Kamińskiego, Dyrektora KCBTiK oraz Dr Izabeli Uhrynowskiej-Tyszkiewicz, Zastępcy Dyrektora KCBTiK ds. Medycznych 
serdecznie zapraszamy na cykl następujących szkoleń ustawowych: 

1. Aspekty formalne i praktyczne działalności ośrodków dawców szpiku; 
2. Aspekty formalne i praktyczne działalności banków komórek krwiotwórczych;
3. Aspekty formalne i praktyczne działalności medycznych laboratoriów  diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej;
4. Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych.

Poszczególne szkolenia kierowane są do: 

1. personelu ośrodków dawców szpiku;
2. personelu banków komórek krwiotwórczych oraz personelu ośrodków pobierających i przeszczepiających komórki krwiotwórcze współpracujący z ww. bankami; 
3. personelu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej;
4. personelu banków tkanek i komórek pobierających tkanki od dawców zmarłych, koordynatorów pobierania komórek, tkanek i narządów, lekarzy kwalifikujących dawców zmarłych i pobierający tkanki, członków zespołów pobierających tkanki współpracujących z ww. bankami;

Informacja dotycząca szkoleń, programy szkoleń oraz link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie www.kcbtik.pl w zakładce Szkolenia.

Zgłoszenia na poszczególne szkolenia zostaną poddane weryfikacji. Po zakwalifikowaniu na dane szkolenie zgłaszająca się osoba otrzyma link do platformy szkoleniowej z udostępnionymi wykładami. Zarejestrowane odbycie danego szkolenia umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu uczestnictwa. Warunkiem zaliczenia danego szkolenia i otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu przez osoby zobowiązane do odbywania szkoleń ustawowych jest zarejestrowane odbycie całego szkolenia. 

Udział w szkoleniach (dostęp do platformy) będzie możliwy do dn. 21.12.2021 r.

Informujemy również o potrzebie powiadomienia o ww. szkoleniach osób współpracujących z Państwa ośrodkami (wskazani powyżej adresaci szkoleń).

Uwaga: 
W celu ułatwienia procesu weryfikacji przesłanych zgłoszeń rejestracyjnych osób współpracujących np. z Bankami Tkanek (członków zespołów pobierających, lekarzy kwalifikujących i pobierających tkanki, …) zwracamy się z prośbą o przesłanie dodatkowej zbiorczej listy osób współpracujących z danym ośrodkiem. Listy osób współpracujących /imię i nazwisko/ należy jak najszybciej przesłać na adres szkolenia@kcbtik.pl. Dzięki temu będziemy w stanie bez problemu zweryfikować czy osoba zgłaszająca się na szkolenie rzeczywiście z Państwem współpracuje.


Zachęcamy do rejestracji oraz uczestnictwa!

Z wyrazami szacunku
Zespół do Spraw Kształcenia Ustawicznego                                               Komunikaty


KOMUNIKAT KRAJOWEGO CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK w sprawie
BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻOWANIA BANKU TKANEK i KOMÓREK
W POSTĘPOWANIE Z TKANKAMI/KOMÓRKAMI O PRAWNYM STATUSIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH TERAPII ZAAWANSOWANEJ (ATMP)


Uchwała Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18 / 2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie  zasad procedowania wniosków o pozwolenie na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie w przypadku terapii o nieudowodnionej skuteczności.


Zalecenia Zespołu Krajowej Rady Transplantacyjnej dla banków tkanek oka i ośrodków przeszczepiających tkanki oka w sprawie wykonywania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u dawców i biorców rogówek
Warszawa, dn. 30.06.2020


Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA)  przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mogą być nieskuteczne i mogą zwiększać ryzyko poważnych działań niepożądanych. >>więcej


W związku ze zmianami w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informujemy, że Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w zakresie określonym ustawą ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@kcbtik.pl lub korespondencyjnie: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa


WAŻNE

UWAGA: Informacja ws. możliwości zastosowania w bankach tkanek i komórek DMSO bez znaku zgodności CE


Szanowni Państwo,

W związku z uchwaleniem i wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r. Nr 1000) oraz ogłoszeniem i wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1104), banki tkanek i komórek zobowiązane są do znakowania, oprócz dotychczas stosowanego systemu kodowania przeszczepów tkanek i komórek, także kodowania za pomocą jednolitego europejskiego kodu.>>więcej

NOWE - UWAGA: w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.) zmianie uległ wykaz dokumentów składanych do wniosku o udzielenie pozwolenia na działalność BTiK. więcej>>>


Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działalności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Biotycznej

Z treści komunikatu wynika, że wykonywanie czynności objętych przedmiotowym zakresem "ustawy transplantacyjnej" tj. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169 poz. 1411 z późn. zm.), wyłącznie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej, bez posiadania pozwolenia Ministra Zdrowia stanowi naruszenie regulacji ustawy.

Pełna treść komunikatu

Strona Ministerstwa Zdrowia - link
Głównymi zadaniami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, jest organizowanie współdziałania innych krajowych i regionalnych banków, pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

W SZCZEGÓLNOSCI JEST TO:

- opracowanie i uaktualnianie, w oparciu o bieżącą wiedzę i dyrektywy Unii Europejskiej standardów dotyczących klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji allogenicznych, biostatycznych przeszczepów tkankowych w różnych zakresach.

- podstaw prawnych pobierania komórek i tkanek w oparciu o istniejące w kraju ustawodawstwo,

- przeprowadzanie okresowych audytów banków tkanek mających na celu ocenę kwalifikacji osób zatrudnionych przy pobieraniu, bankowaniu i dystrybucji przeszczepów tkankowych, stosowanych procedur, sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz ocenę stanu pomieszczeń, aparatury i sprzętu,

- przygotowanie wytycznych dotyczących akredytacji banków tkanek oraz certyfikacji jakości przeszczepów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (ang. GLP - Good Laboratory Practice) oraz normami europejskimi i standardami ISO.