Strona Główna

Strona Główna


WAŻNE

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek informuje, że na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działalności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Biotycznej

Z treści komunikatu wynika, że wykonywanie czynności objętych przedmiotowym zakresem "ustawy transplantacyjnej" tj. ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169 poz. 1411 z późn. zm.), wyłącznie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej, bez posiadania pozwolenia Ministra Zdrowia stanowi naruszenie regulacji ustawy.

Pełna treść komunikatu

Strona Ministerstwa Zdrowia - link
Głównymi zadaniami Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, jest organizowanie współdziałania innych krajowych i regionalnych banków, pełnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod względem fachowo-medycznym.

W SZCZEGÓLNOSCI JEST TO:

- opracowanie i uaktualnianie, w oparciu o bieżącą wiedzę i dyrektywy Unii Europejskiej standardów dotyczących klasyfikacji dawców, pobierania, przetwarzania, konserwacji, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji allogenicznych, biostatycznych przeszczepów tkankowych w różnych zakresach.

- podstaw prawnych pobierania komórek i tkanek w oparciu o istniejące w kraju ustawodawstwo,

- przeprowadzanie okresowych audytów banków tkanek mających na celu ocenę kwalifikacji osób zatrudnionych przy pobieraniu, bankowaniu i dystrybucji przeszczepów tkankowych, stosowanych procedur, sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz ocenę stanu pomieszczeń, aparatury i sprzętu,

- przygotowanie wytycznych dotyczących akredytacji banków tkanek oraz certyfikacji jakości przeszczepów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (ang. GLP - Good Laboratory Practice) oraz normami europejskimi i standardami ISO.